ગર્ભાશયની ગમે એવી ગાંઠ 1 થી ૩ મહિનામાં નાબુદ થઇ શકે છે આ પ્રયોગથી અચૂક વાંચો અને શેર કરો

ફાઈબ્રોઈડના લક્ષણો: માસિકની અનિયમિતતા થાય છે આવા કિસ્સામાં ખુબ વધુપડતો માસિક સ્ત્રાવ , અનિયમિત સમયાંતરે થતો માસિક સ્ત્રાવ , માસિકસ્ત્રાવ સમયે થતો દુખાવો બે માસિકચક્ર વચે બ્લડ પડવું પેડુના નીચેના ભાગમાં દબાણ લાગવું પેડુના નીચેના ભાગમાં હળવો છતાં સતત રહેતો દુખાવો કમરનો દુખાવો મૂત્રાશય પર આવતા દબાણ ને લીધે વારંવાર પેશાબ માટે જવાની ઈચ્છા થવી મળાશય … Read more