ઘરેજ આ બધી વસ્તુની સફાઈ સાવ ઓછા ખર્ચમાં કરો

1

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પાણીના ફિલ્ટરને સાફ કરવાની રીત

પાણીનો પુરવઠો બંધ કરો: શરૂઆતમાં જ પાણીના પુરવઠા ભંડારને બંધ કરો જેથી પાણી ન વહે શે. ફિલ્ટર કાઢો: ફિલ્ટર હાઉસિંગને ખોલો અને ફિલ્ટર કાર્ટ્રિજ કાઢો. ફિલ્ટર કાર્ટ્રિજ તપાસો: કાર્ટ્રિજમાં કોઈ પણ કચરું અથવા નુક્સાન છે કે કેમ તે તપાસો. જો જરૂરી હોય તો નવા બદલી નાખો . હાઉસિંગ સાફ કરો: ગરમ પાણી અને હળવું સાબુ લઈને હાઉસિંગને સજાગ બની સાફ કરો. કાર્ટ્રિજ અને હાઉસિંગને રિન્સ કરો: સાબુ દૂર કરવા માટે કાર્ટ્રિજ અને હાઉસિંગને સ્વચ્છ પાણી દ્વારા સારી રીતે રિન્સ કરો. ફરી એસેમ્બર કરો: સાફ કરેલા અથવા નવા કાર્ટ્રિજને હાઉસિંગમાં મૂકીને સાચી રીતે સેટ કરો. પાણીનો પુરવઠો ચાલુ કરો: હાઉસિંગને મજબૂતીથી બંધ કરો અને પાણીનો પુરવઠો ચાલુ કરો. લીક નથી તે તપાસો.

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વોશિંગ મશીન અંદરથી સાફ કરવાની રીત

મશીન ખાલી કરો: વોશિંગ મશીનમાં કોઈ કપડા ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરો. સાફ સફાઈ ઉકાળો ઉમેરો: 2 કપ સirka અથવા ધોવાના મશીનની સફાઈ ગોળીઓ/પાવડરનો ઉપયોગ કરો. ચક્ર ચલાવો: સૌથી ગરમ અને લાંબી ધોવણ ચક્ર પસંદ કરો. મશીન શરૂ કરો અને સંપૂર્ણ ચક્ર ચલાવો. ડ્રમને સાફ કરો: ચક્ર પછી, ડ્રમ, દરવાજાને અને ગાસ્કેટને ભીનું કાપડ મેળવી પોરી સાફ કરો. ડિટર્જન્ટ ડિસપેન્સર્સ સાફ કરો: ડિટર્જન્ટ અને સોફ્ટનર ડિસપેન્સર્સને કાઢીને ગરમ, સાબુ પાણીથી સાફ કરો. ડ્રેન પંપ ફિલ્ટર સાફ કરો: ડ્રેન પંપ ફિલ્ટરની સ્થિતિ તપાસો અને સાફ કરો. મશીનની મેન્યુઅલ જાણકારી માટે તપાસો. સંપૂર્ણ રીતે શુષ્ક કરો: મશીનનો દરવાજો ખોલી રાખો જેથી મશીન સંપૂર્ણ રીતે હવા પ્રવાહથી શુષ્ક થાય.

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કુલર સાફ કરવાની રીત

કુલરને અનપ્લગ કરો: કુલર બંધ કરી દેવું અને પ્લગ દૂર કરવો. અંદરનું સમાન ખાલી કરો: બધી બાકી રહેલાં પાણી અથવા બરફ અને અંદરના તમામ સામાનને ખાલી કરો. કમ્પોનેન્ટ્સ કાઢો: કોઈપણ સલગ અથવા ટ્રેપ્સ કે ફિલ્ટર્સ છે તે દૂર કરો. સાફ સફાઈ ઉકાળો તૈયાર કરો: ગરમ પાણી અને થોડીક બૂંદ સાબુ અથવા 1 ભાગ વિનેગર અને 3 ભાગ પાણી દ્વારા ઉકાળો તૈયાર કરો. અંદરના ભાગો સાફ કરો: નરમ સ્પંજ અથવા કપડાંથી અંદરના ભાગો, સલગ અને ટ્રેપ્સને રગળી-સાફ કરો. સ્વચ્છ પાણીથી રિન્સ કરો: બધાં ભાગોને ખૂબ સારી રીતે સ્વચ્છ પાણીથી રિન્સ કરવું. કુલરને શુષ્ક કરો: ક્લોતદ્વારા ભીતર અને ભાગોને શુષ્ક કરો. કુલરના દરવાજા ખુલ્લો રાખો જેથી સંપૂર્ણ રીતે હવા પ્રવાહથી શુષ્ક થાય. મહિના માં એક વાર પાણીના ડટા બદલાવી નાખો એટલે મેમરી ઝડપથી બગડશે નહિ અને લાંબો સમય સુધી ચાલશે

સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઘરના એસીની સર્વિસ કરવાની પદ્ધતિ

યુનિટ બંધ કરો: એસી યુનિટને મેનસીવમાંથી બંધ કરો. ફિલ્ટર્સને સાફ કરો: એસીના ફ્રન્ટ પેનલ ખોલીને ફિલ્ટર્સ કાઢો. ઉંજન સાબુ પાણીથી ઇને સાફ કરો. સારી રીતે રિન્સ કરો અને સંપૂર્ણ રીતે શુષ્ક થવા દેવો. કોઈલ્સ સાફ કરો: વેક્યુમ ક્લીનર અને બ્રશ અટેચમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને કોઈલ્સ પરથી ધૂળ અને કચરો દૂર કરો. જો ખૂબ મલિન હોય, તો નોન-રીન્સ કોઈલ ક્લીનર સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરો. ડ્રેન પાન તપાસો: ડ્રેન પાનમાં કોઈ મોલ્ડ અથવા ઘટમાળ છે તે તપાસો અને બ્લીચ ઉકાળો સરકાર સાફ કરો અને પાણીથી રિન્સ કરો. ડ્રેન લાઇન ફ્લશ કરો: ડ્રેન લાઇનનો સ્થળ શોધો અને તેમાં કોઈ બંધ છે ત્યારે તે દૂર કરવા માટે વેટ/ડ્રાય વેક્યુમ અથવા પાતળા બ્રશનો ઉપયોગ કરો. ફરી એસેમ્બર અને ટેસ્ટ: તમામ ભાગો સારી રીતે શુષ્ક થયા પછી યુનિટ ફરી એસેમ્બર કરો. મેનસીવ પાછો ચાલુ કરીને ચકાસો કે સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહી છે. પાણીના ફિલ્ટરને સાફ કરવાની સાચી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને વોશિંગ મશીન અંદરથી સાફ કરવાની સાચી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને કુલર સાફ કરવાની સાચી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને ઘરે એસીની સર્વિસ કરવાની સાચી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ

Step-by-Step Guide to Clean a Water Filter

 1. Turn Off the Water Supply: Before you start, ensure the water supply to the filter is turned off to prevent any spills.
 2. Remove the Filter: Open the filter housing by unscrewing it. Carefully remove the filter cartridge.
 3. Inspect the Filter Cartridge: Check for any visible debris or damage that might require a replacement.
 4. Clean the Filter Housing: Use warm water and a mild detergent to clean the housing. Scrub gently with a soft brush.
 5. Rinse the Cartridge and Housing: Thoroughly rinse both the housing and the cartridge with clean water to remove any soap residue.
 6. Reassemble: Place the cleaned or new cartridge back in the housing, ensuring it is correctly positioned.
 7. Turn On the Water Supply: Securely screw the housing back on and turn on the water supply. Check for leaks.

How to Clean a Washing Machine from the Inside

 1. Empty the Washing Machine: Ensure there are no clothes left inside.
 2. Add Cleaning Solution: You can use either 2 cups of vinegar or a washing machine cleaning tablets/powder.
 3. Run a Cycle: Select the hottest and longest wash cycle available. Start the machine and let it run its full cycle.
 4. Target the Drum: After the cycle, wipe down the drum, door, and gasket with a wet cloth.
 5. Clean the Dispensers: Remove and scrub the detergent and softener dispensers with warm, soapy water.
 6. Drain Pump Filter: Locate and clean the drain pump filter, which may catch debris. Consult your machine’s manual for its specific location.
 7. Dry Completely: Leave the door open to allow the washing machine to air dry completely to prevent mold and mildew.

Step-by-Step Guide to Clean a Cooler

 1. Unplug the Cooler: Ensure the cooler is turned off and unplugged.
 2. Empty the Contents: Remove any water or ice and empty all contents inside.
 3. Remove Components: Take out any removable shelves, trays, or filters present inside the cooler.
 4. Prepare Cleaning Solution: Mix warm water with a few drops of dish soap or use a vinegar solution (1 part vinegar to 3 parts water).
 5. Scrub Interior and Parts: Using a soft sponge or cloth, scrub the interior walls, shelves, and trays. Pay special attention to hard-to-reach corners.
 6. Rinse Thoroughly: Rinse all surfaces and removable parts with clean water to remove any soap residue.
 7. Dry the Cooler: Use a clean cloth to dry the interior and all removable parts. Leave the cooler door open to air dry fully before plugging it back in and refilling.

DIY Air Conditioning Service at Home

 1. Turn Off the Unit: Ensure the AC unit is switched off from the mains.
 2. Remove and Clean Filters: Open the front panel to access the filters. Remove them and wash with warm, soapy water. Rinse thoroughly and let them dry completely.
 3. Clean the Coils: Use a vacuum cleaner with a brush attachment to remove dust and debris from the coils. If heavily soiled, use a no-rinse coil cleaner spray.
 4. Inspect the Drain Pan: Check the drain pan for mold or sludge. Clean it with a bleach solution and rinse with water.
 5. Flush the Drain Line: Locate the drain line and use a wet/dry vacuum or a thin brush to clear any clogs.
 6. Reassemble and Test: Ensure all parts are dry and reassemble the unit. Turn the power back on and check if the system is functioning correctly.

By following these step-by-step guides, you can maintain your home appliances effectively, ensuring long-lasting performance and preventing frequent breakdowns.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here